TÄIENDUSKOOLITUSKESKUSE KURSUSED

Kursus põhikooli ja gümnaasiumi muusikaõpetajatele


KOKKUVÕTTEV JA KUJUNDAV HINDAMINE MUUSIKAÕPETUSES

Õppetöö läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist (programm Eduko)

Sihtgrupp: üldhariduskoolide muusikaõpetajad
Õppejõud: Maria Jürimäe, Lii Leitmaa, Inge Raudsepp, Anu Sepp
Maht: 1 ainepunkt (sellest 20 tundi auditoorset ja 6 tundi iseseisvat tööd)
Aeg: I sessioon 21.-22. märts ja II sessioon 11.-12. aprill 2015
Koht:
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tatari 13, 10116 Tallinn

Kursuse eesmärk:

 • tutvustada parimaid praktikaid seoses hindamisega muusikaõpetuses;
 • avardada õpetaja teadmisi hindamise eesmärkidest ning tagasiside toetavast rollist  õpilase arengus;
 • süvendada kujundava ja kokkuvõtva hindamise erinevate meetodite rakendamise oskust lähtuvalt tänapäevastest kasvatusteaduslikest suundumustest;
 • selgitada, kuidas hinnata õpilasi muusikaõpetuses, toetamaks isiksuse terviklikku arengut.

Käsitletavad teemad:

 • õppimist toetav hindamine muusikaõpetuses - teoreetilised alused ja praktiline rakendamine;
 • Riho Pätsi kontseptsioon muusikalise mõtlemise arendamiseks;
 • õppimist toetav hindamine erinevates muusikalistes tegevustes (laulmises, pillimängus, muusika kuulamisel);
 • kokkuvõtva ja kujundava hindamise erinevad meetodid ja nende rakendamine muusikaõpetuses;
 • hindamise ja tagasisidestamise mõjust isiksuse arengule;
 • parimad praktikad kokkuvõtvast ja kujundavast hindamisest muusikaõpetuses;
 • praktilised töötoad hindamiskriteeriumite väljatöötamiseks.

Lõpetamise tingimused:

 • osalemine praktilises õppetöös;
 • iseseisev töö kirjandusega.

NB! Kursusel osalemine on tasuta. Majutus- ja sõidukulu tasub osaleja. Pärast kursuse lõpetamist on osalejatel võimalus taotleda sõidukulude kompenseerimist otse programmist Eduko). Toitlustamine sessioonidel on osalejale tasuta (kaetakse EMTA-le eraldatud eelarvest).

Kursusel osalemise eelduseks on töötamine üldhariduskooli muusikaõpetajana

Registreerumine 1. märtsini 2015 EMTA täienduskoolituskeskuse õppeinfosüsteemis

Õpperühma komplekteerimine toimub registreerumise järjekorra alusel (KIIRUSTAGE!). Kursusel osalejad saavad ligipääsu uuele suurepärasele õppematerjalile "Õppimist toetav hindamine muusikaõpetuses".

Lisainfo tel 6675 757 ja 6675 761 või e-posti aadressil tkk@ema.edu.ee