Nõukogu

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA NÕUKOGU on EMTA kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille esimeheks on rektor, liikmeteks prorektorid, õppeosakonna juhataja ja akadeemiliste üksuste juhatajad. Lisaks neile kuuluvad nõukogu koosseisu üliõpilaskonna, sh magistrantide ja doktorantide esindajad (20% nõukogu koosseisust - määratakse EMTA üliõpilasesinduse poolt) ning õppejõudude esindajad.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu:
- kinnitab akadeemia põhikirja ning teeb selles muudatusi;
- kinnitab akadeemia struktuuri ja teeb selles vajaduse korral muudatusi;
- võib moodustada alalisi ning ajutisi komisjone;
- kinnitab akadeemia struktuuriüksuste põhimäärused ja üliõpilaskonna põhikirja;
- võtab vastu akadeemia arengukavad ning esitab need teadmiseks haridus- ja teadusministrile;
- kinnitab akadeemia õppekavad ja muud õppetööd reguleerivad eeskirjad;
- kehtestab õppejõudude kvalifikatsiooni hindamise ning üliõpilaste eelnevate õpitulemuste ja erialase töökogemuse arvestamise tingimused ja korra;
- kehtestab kraadide kaitsmise korra ja tingimused;
- kehtestab üliõpilaste vastuvõtutingimused ja -korra;
- kehtestab üliõpilaste ülikoolist väljaarvamise tingimused ja korra;
- kehtestab õppetoetuste, sealhulgas eritoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja korra;
- teeb haridus- ja teadusministrile ettepanekud riikliku koolitustellimuse kohta;
- kinnitab akadeemias toimuva täiendõppe valdkonnad, vormi ja korra;
- kinnitab akadeemia eelarve;
- kinnitab majandusaasta aruanded;
- kehtestab akadeemia valitsemise ja õppe- ning teadustegevuse üldised eeskirjad;
- kinnitab EMTA valimismääruse, mis sätestab kõigi valitavate ametikohtade täitmise täpse korra, sealhulgas korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtukonkursi eeskirjad, samuti valitud isikute tagasikutsumise korra;
- valib rektori, osakonnajuhatajad ja korralised õppejõud ja teadustöötajad vastavalt EMTA valimismäärusele ning kinnitab ametisse prorektorid;
- valib audoktorid;
- võib anda emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetusi;
- otsustab Ülikooliseadusega sätestatud ulatuses ja korras akadeemia varaga seotud küsimusi;
- kuulab ära rektori, prorektorite ja struktuuriüksuste juhtide aruanded;
- võib avaldada umbusaldust rektorile;
- otsustab EMTA allasutuste, samuti tema osalusel loodavate juriidiliste isikute asutamise ja reorganiseerimise ja likvideerimise küsimusi;
- otsustab akadeemia astumise rahvusvahelistesse organisatsioonidesse;
- kuulab ära EMTA kuratooriumi ettepanekud ja avaldab nende suhtes oma seisukoha;
- moodustab auditikomitee ja kinnitab selle töökorra;
- otsustab rektori või akadeemia nõukogu liikmete poolt seisukoha võtmiseks esitatud teisi küsimusi, mis Ülikooliseaduse ja akadeemia põhikirja alusel kuuluvad tema pädevusse.

EMTA nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui neli korda aastas. EMTA nõukogu määrused ja otsused on akadeemia liikmeskonnale kohustuslikud.

EMTA NÕUKOGU TÖÖPLAAN 2017-18

 

Hääleõiguslikud liikmed:

Ivari Ilja rektor, nõukogu esimees ivari@ema.edu.ee
Margus Pärtlas õppe- ja teadusprorektor margus@ema.edu.ee
Henry-David Varema loometegevuse ja välissuhete prorektor henry-david@ema.edu.ee
Ott Maaten haldusdirektor ott@ema.edu.ee
Piret Kukrus pearaamatupidaja piret@ema.edu.ee
Jane Kreek õppeosakonna juhataja janekreek@ema.edu.ee
Mati Mikalai klaveriosakonna juhataja mati.mikalai@gmail.com
Arvo Leibur keelpilliosakonna juhataja aleibur@hot.ee
Peeter Sarapuu puhkpilliosakonna juhataja sarapuu@colleduc.ee
Nadia Kurem lauluosakonna juhataja qrem@ema.edu.ee
Tõnu Kaljuste dirigeerimisosakonna juhataja lainelox@gmail.com
Marje Lohuaru instrumentaalkammermuusika keskuse juhataja marje@ema.edu.ee
Helin Kapten vokaalkammermuusika ja saateklassi keskuse juhataja helinkapten@hotmail.com
Toivo Tulev kompositsiooniosakonna juhataja toivo_tulev@hotmail.com
Toomas Siitan muusikateaduse osakonna juhataja toomas.siitan@gmail.com
Lembit Orgse interpretatsioonipedagoogika instituudi juhataja lembit@ema.edu.ee
Kristi Kiilu muusikapedagoogika instituudi juhataja kristi.kiilu@mail.ee
Taavi Kerikmäe nüüdismuusika ja improvisatsiooni keskuse juhataja taavikerikmae@hotmail.com
Jaak Sooäär jazzmuusika osakonna juhataja jaaksooaar@gmail.com
Lembit Peterson lavakunstikooli juhataja lembit.peterson@gmail.com
Marko Lõhmus kultuurikorralduse ja humanitaarainete keskuse juhataja marko@ema.edu.ee
Kristel Pappel doktoriõppe keskuse juhataja kristel.pappel@gmail.com
Imbi Tarum varajase muusika keskuse juhataja imbitarum@gmail.com
Peep Lassmann professor peep@ema.edu.ee
Anu Lamp professor anulamp@hotmail.com
Johanna Vahermägi lektor johanna_vla@yahoo.com
Kadi Jürgens klassikalise laulu eriala magistriõppe 1. õpiaasta üliõpilane kadijyrgens@gmail.com
Kersti Leppik klaveriõpetaja eriala bakalaureuseõppe 3. õpiaasta üliõpilane kersti.leppik@gmail.com
Signe Toomla muusikateaduse eriala magistriõppe 2. õpiaasta üliõpilane signetoomla@hotmail.com
Triin-Berit Kornel muusikaõpetaja eriala magistriõppe 1. õpiaasta üliõpilane trintjan@gmail.com
Karl Joosep Sinisalu klarneti eriala magistriõppe 1. õpiaasta üliõpilane karljoosep321@gmail.com
Lea Valiulina interpretatsiooni eriala bakalaureuseõppe 3. õpiaasta üliõpilane lea.valiulina@gmail.com
Kristiina Are muusika eriala (klavessiin) doktoriõppe 3. õpiasta üliõpilane kristiina.are@gmail.com
Nõuandvad liikmed:
Rein Oja kuratooriumi esindaja rein.oja@draamateater.ee
Ilvi Rauna raamatukogu juhataja ilvi@ema.edu.ee
Kadri Leivategija EMTA Tartu esinduse juhataja kadri@tmk.ee
Timo Steiner Tallinna Muusikakeskkooli direktor timo@tmkk.edu.ee
Olga Tungal ametiühingu komitee esinaine olga@ema.edu.ee
Aleksandra Dolgopolova nõukogu sekretär aleksandra@ema.edu.ee

Kinnitatud 15.09.2017