Rektori valimised 2017

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tulevaseks rektoriks valiti professor Ivari Ilja

3. mail 2017 valis EMTA valimiskogu akadeemia tulevaseks rektoriks klaveriosakonna professor Ivari Ilja. 

Ivari Ilja sai esimeses hääletusvoorus valimiskogult 30 poolthäält. Valituks osutumiseks piisanuks 28 häälest.

Valimiskogusse, mis koosneb akadeemia nõukogu hääleõiguslikest liikmetest, kuratooriumi liikmetest, akadeemias vähemalt 0,5 koormusega töötavatest korralistest professoritest ja juhtivteaduritest ning üliõpilaste esindajatest, kuulus 70 liiget. Hääletussedeleid jagati välja 55. 

Rektoriks kandideerisid neli professorit: Ivari Ilja, Kerri Kotta, Toomas Vavilov ja Marje Lohuaru.

Hääletamisele eelnenud sõnavõtus tänas Ivari Ilja oma kaaskandidaate ning rõhutas, et kõiki on kannustanud soov muuta akadeemia paremaks, minna edasi, otsida ja leida uusi vaatepunkte. „Avatuses ja kaasatuses peitub võti, mis lubab inimeste võimetele toetudes muutusi ellu kutsuda, luua uusi keskkondi, uut õhustikku, vabastada ja rakendada akadeemia liikemskonna energia ja loovus suurte eesmärkide poole liikumiseks.“

Professor Ivari Ilja ametiaeg algab 1. septembril 2017.

 

Rektorikandidaatide avalik väitlus

13.04.2017, täiendatud 20.04.2017

Rektorikandidaatide avalik väitlus toimub 25. aprillil kell 15.00 EMTA kammersaalis, kuhu on oodatud kõik akadeemia liikmed. Valimisdebatt edastatakse ka veebiülekandena. EMTA liikmetel on võimalik esitada kandidaatidele küsimusi nii kirjalikult kui ka kohapeal. Kirjalikud küsimused palume saata meiliaadressile valimistoimkond@ema.edu.ee hiljemalt 21. aprilliks 2017. Valimistoimkond kasutab neid debatis, esitamata jäänud küsimused edastatakse kandidaatidele soovitusega vastata neile EMTA veebilehe kaudu hiljemalt 29. aprilliks. Kirjalikult esitatud küsimuste autorid võivad soovi korral jääda anonüümseks.

Lisaks tutvustavad kandidaadid oma valimisprogramme ETV kultuurisaates MI ja Klassikaraadios. Rektorikandidaatide väitlus Klassikaraadios on 24. aprillil kell 12-13 (otsesaade), kordus 1. mail kell 13-14.

Meie kodulehel on väljas EMTA rektorikandidaatide tutvustused ja valimisprogrammid, kõigi dokumentidega on samuti võimalik tutvuda EMTA raamatukogus.

Rektor valitakse 3. mail valimiskogu istungil, kus osalevad akadeemia nõukogu hääleõiguslikud liikmed, akadeemia kuratooriumi liikmed, akadeemias vähemalt 0,5 koormusega töötavad korralised professorid ja juhtivteadurid ning akadeemia üliõpilasesinduse poolt valitud üliõpilaste esindajad. Huvilistel on võimalik jälgida valimiskogu istungit veebiülekande vahendusel.

 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektori ametikohale esitati neli kandidaati

07.04.2017

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektorikandidaatide esitamise tähtaeg oli 31. märts kell 17.00. Vastavalt EMTA rektori valimise eeskirjale pidid kandidaadid 7. aprilliks esitama  valimistoimkonnale oma kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks ning tegevuskava rektoriameti ajaks.

EMTA rektori valimistoimkond registreeris rektori kandidaatideks klaveriosakonna professori Ivari Ilja, muusikateaduse osakonna professori Kerri Kotta, instrumentaalkammermuusika keskuse professori Marje Lohuaru ja puhkpilliosakonna professori Toomas Vavilovi.

Professor Ivari Ilja kandidatuuri esitasid keelpilliosakond, dirigeerimisosakond, klaveriosakond, lauluosakond ning vokaalkammermuusika ja saateklassi keskus, samuti kaheksa korralist professorit ühisavaldusega. Professor Kerri Kotta kandidatuuri seadsid üles muusikateaduse osakond ja kompositsiooniosakond. Professor Marje Lohuaru esitajateks olid instrumentaalkammermuusika keskus ja varajase muusika keskus, samuti kaheksa korralist professorit ühisavaldusega. Professor Toomas Vavilovi kandidatuuri seadis üles puhkpilliosakond.

Rektorikandidaatide avalik väitluskoosolek toimub 25. aprillil kell 15.00 EMTA kammersaalis C-405.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor valitakse ametisse akadeemia valimiskogu istungil 3. mail algusega kell 15.00 EMTA kammersaalis. Uue rektori ametiaeg algab 1. septembril ja kestab viis aastat.

Täpsemat teavet valimiste kohta saab EMTA kodulehelt ning valimistoimkonna esimehelt René Eesperelt (reneeespere@hot.ee).

 

 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutab välja rektori valimised

17.02.2017

Rektorikandidaadiks võib esitada isikuid, kes on või on olnud valitud professori ametikohale. Rektor valitakse ametisse viieks aastaks ja ta asub tööle 1. septembril 2017. a.

Kandidaate võivad valimistoimkonnale esitada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia akadeemilised üksused oma üldkoosoleku otsusega, vähemalt ¼ akadeemia nõukogu liikmetest või vähemalt 8 akadeemia professorit ühisavaldusega ning akadeemia ametisolev ja endised rektorid avaldusega. Üks isik saab toetada vaid ühe rektorikandidaadi esitamist.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on hiljemalt 31. märts 2017 (kell 17.00). Ettepanek kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse valimistoimkonna nimele aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn (ruum A-214), või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: valimistoimkond@ema.edu.ee. Ettepanekul peavad olema ära toodud kandidaadi ülesseadmist toetavate isikute nimed ja allkirjad.

Valimistoimkonda kuuluvad:

René Eespere, professor (toimkonna esimees)

Triin Lutsoja, üliõpilane (üliõpilasesinduse esinaine)

Aleksandra Dolgopolova (teadussekretär)

Rektorikandidaadil tuleb viie tööpäeva jooksul pärast kandidaatide esitamise tähtaja lõppu esitada valimistoimkonnale kirjalik nõusolek kandideerimiseks, CV ning tegevuskava rektoriameti ajaks. Rektori ametikohale kandideerimiseks nõusoleku mitteesitamist loetakse kandideerimisest loobumiseks.

Rektori valib viieks aastaks valimiskogu, millesse kuuluvad hääleõiguslikud akadeemia nõukogu liikmed, kuratooriumi liikmed, akadeemias vähemalt 0,5 koormusega töötavad korralised professorid ja juhtivteadurid ning akadeemia üliõpilasesinduse poolt valitud üliõpilaste esindajad. Valimiskogu nimekiri kinnitatakse hiljemalt kaks kuud enne valimiskogu istungi päeva.

Valimiskogu valib rektori kinnisel valimisistungil, mida juhatab valimistoimkonna esimees. Valimiskogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle 60% valimiskogu liikmetest. Valituks osutub rektorikandidaat, kelle poolt on hääletanud üle poole hääletamisel osalenud valijatest.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektori valimised toimuvad 3. mail 2017 algusega 15.00 EMTA kammersaalis.

Täpsemat teavet kandidaatide esitamise ja valimiste korra kohta saab EMTA kodulehelt ning valimistoimkonna esimehelt René Eesperelt (reneeespere@hot.ee).