Rektori valimised 2017

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutab välja rektori valimised.

Rektorikandidaadiks võib esitada isikuid, kes on või on olnud valitud professori ametikohale. Rektor valitakse ametisse viieks aastaks ja ta asub tööle 1. septembril 2017. a.

Kandidaate võivad valimistoimkonnale esitada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia akadeemilised üksused oma üldkoosoleku otsusega, vähemalt ¼ akadeemia nõukogu liikmetest või vähemalt 8 akadeemia professorit ühisavaldusega ning akadeemia ametisolev ja endised rektorid avaldusega. Üks isik saab toetada vaid ühe rektorikandidaadi esitamist.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on hiljemalt 31. märts 2017 (kell 17.00). Ettepanek kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse valimistoimkonna nimele aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn (ruum A-214), või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: valimistoimkond@ema.edu.ee. Ettepanekul peavad olema ära toodud kandidaadi ülesseadmist toetavate isikute nimed ja allkirjad.

Valimistoimkonda kuuluvad:

René Eespere, professor (toimkonna esimees)

Triin Lutsoja, üliõpilane (üliõpilasesinduse esinaine)

Aleksandra Dolgopolova (teadussekretär)

Rektorikandidaadil tuleb viie tööpäeva jooksul pärast kandidaatide esitamise tähtaja lõppu esitada valimistoimkonnale kirjalik nõusolek kandideerimiseks, CV ning tegevuskava rektoriameti ajaks. Rektori ametikohale kandideerimiseks nõusoleku mitteesitamist loetakse kandideerimisest loobumiseks.

Rektori valib viieks aastaks valimiskogu, millesse kuuluvad hääleõiguslikud akadeemia nõukogu liikmed, kuratooriumi liikmed, akadeemias vähemalt 0,5 koormusega töötavad korralised professorid ja juhtivteadurid ning akadeemia üliõpilasesinduse poolt valitud üliõpilaste esindajad. Valimiskogu nimekiri kinnitatakse hiljemalt kaks kuud enne valimiskogu istungi päeva.

Valimiskogu valib rektori kinnisel valimisistungil, mida juhatab valimistoimkonna esimees. Valimiskogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle 60% valimiskogu liikmetest. Valituks osutub rektorikandidaat, kelle poolt on hääletanud üle poole hääletamisel osalenud valijatest.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektori valimised toimuvad 3. mail 2017 algusega 15.00 EMTA kammersaalis.

Täpsemat teavet kandidaatide esitamise ja valimiste korra kohta saab EMTA kodulehelt ning valimistoimkonna esimehelt René Eesperelt (reneeespere@hot.ee).