Tudengivahetus

 

 

Erasmus+ üleilmne õpirännne võimaldab EMTA üliõpilastel õppida vahetusüliõpilasena väljaspool EL riike nendes kõrgkoolides, kellega EMTAl on sõlmitud partnerleping.

Partnerkõrgkoolid

2018/2019 õppeaastal saab kandideerida õppima järgmistesse partnerkoolidesse:

Riik Kõrgkool Õppeperiood
Õppetase Õppekohtade arv
Venemaa Peterburi Riiklik Konservatoorium  5 kuud       MA 2
Malaisia Universiti Teknologi MARA 5 kuud       MA 1

Kandideerimine

Üldised kandideerimistingimused

  • Kandideerimiseks peab olema EMTA üliõpilaste nimekirjas
  • Välisõpingute ajal ei tohi olla akadeemilisel puhkusel
  • Vastavalt EMTA õppekorralduseeskirjale peab väliskõrgkoolis sooritama vähemalt 15 EAP-d semestris ja taotlema väliskõrgkoolis läbitud õppetöö arvestamist EMTA õppekavas
  • Üliõpilasel on võimalus nominaalse õppeaja pikendamiseks väliskõrgkoolis viibitud semestri võrra kui vahetusõpingute kestus väliskõrgkoolis oli vähemalt 3 kuud semestrist ning seal sooritatud õppeaineid arvestati EMTA õppekava täitmisel vähemalt 15 EAP mahus
  • Erasmus programmis võib osaleda iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

  1. Täida ära üliõpilasvahetuse avaldus ja lisa motivatsioonikiri (põhjenda oma koolivalikut ja motivatsiooni vahetusõpinguteks)
  2. Erialaprofessori nõusolek ja õppeosakonna kinnitus. Taotlused edastatakse kinnitamiseks  erialaosakonnale ning õppeosakonnale.

Kandideerimistähtaeg on 30. märts 2018

Kui taotlusi laekub rohkem kui on stipendiume, otsustab stipendiumide eraldamise üle komisjon, kuhu kuuluvad vastava osakonna ja rektoraadi esindajad. Pingerea koostamisel arvestatakse üliõpilaste õpitulemusi, motivatsiooni ja vajadusel väliskõrgkoolis nõutud võõrkeele taset. Vajadusel võib komisjon küsida lisadokumente. EMTA-sisese konkursi edukalt läbinud tudeng saab esitada oma dokumendid partnerülikooli.

Järgmise sammuna tuleb täita Õppeleping (Learning agreement_studies_2017) Sellega kinnitavad kolm osapoolt – üliõpilane, tema kodukõrgkool ning vastuvõttev kõrgkool – vahetusperioodiks üliõpilase õppeplaani. Õppelepingusse tuleb märkida ka need ained, mida soovitakse EMTA õppekavas asendada välismaal tehtavate ainetega. Ainete asendatavuse osas tuleb nõu pidada õppeosakonnaga.

Rahastamine

Üliõpilaste toetus üleilmse õpirände programmis koosneb kahest osast: igakuisest elamistoetusest (650 EUR) ja sõidutoetusest (Venemaa 180 EUR, Malaisia 1100 EUR). Enne õpirände algust sõlmitakse üliõpilastega grandileping (Grant Agreement_studies_2017).

Lisainfo

Välissuhete koordinaator Hanneleen Pihlak
Tel: +372 6675779
E-post: hanneleen@ema.edu.ee