Programmid (Dora Pluss, EMTASTRA)

DORA PLUSSel_regionaalarengu_fond

Kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamise  programmi „Dora Pluss“ üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks. Tegevuse  alaeesmärkideks on:

 • parandada noorteadlaste ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides suurendada välismagistrantide ja –doktorantide osakaalu Eesti kõrgkoolides tõsta doktoriõppe efektiivsust;
 • parandada kõrgkoolide võimekust kaasata välisõppureid;
 • tõsta nõudlust välisüliõpilaste järele Eesti tööturul ja toetada seeläbi kõrghariduse ja majanduse arengut;
 • tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele.

“Dora Pluss” kestab 01.08.2015-31.05.2023 ning tegevuse eelarve on 22 567 790 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 87.29%.

Tegevused toetavad Eesti elukestva õppe strateegia 2020 kõrghariduse programmi, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine 4 Eesti” ja konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärkide täitmist.

EMTA magistrantidel, doktorantidel, noorteadlastel ja õppejõududel on võimalik programmi "DoRa Pluss" raames taotleda järgmisi toetusi:

Alategevus 1.1 „Eesti noorteadlaste ja magistrantide õppe- ja teadustööga seotud lühiajaline õpiränne välisriikidesse”: toetused kuni 30 kalendripäeva kestvateks lähetusteks välismaal toimuvaile erialastele konverentsidele, seminaridele, meistrikursustele või muu erialase õppe- ja teadustööga seotud tegevustele (näit. raamatukogus töötamine, õppematerjali arendamine, töö juhendajaga, konsultatsioon vmt.)

Stpendium koosneb standardiseeritud ühikuhindade alusel hüvitatavat sõidutoetusest, majutustoetusest, päevarahast ning kulupõhiselt hüvitatavast osalustasust. Toetuse maksimaalne suurus on 2000€ ühe õpirände kohta sõltumata selle kestusest ja sihtriigist.

Loe lähemalt: Dora Pluss doktorantide õpirände toetused

Taotlusankeedi saab alla laadida siit ning programmi koordinaatorile esitada iga kuu 5. kuupäevaks (v.a. 5. juuli) arvestusega, et alates kuu 10. päevast on lähetuse alguseni jäänud vähemalt 6 nädalat.

Tutvu ka toetuse taotlemise juhendiga EMTA-s.

Alategevus 1.2 “Eesti ülikoolide doktorantide õpiränne välisriigi ülikooli või teadusasutusse”: toetatakse EMTA doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse õppimise, koolitusel, mitteformaalses või informaalses õppes osalemise eesmärgil. Toetust võib taotleda enam kui üks kord nominaalse õppeaja jooksul arvestades, et iga õpirände minimaalne periood on 31 kalendripäeva ning kokku on võimalik toetust saada maksimaalselt 10 kuu eest vastavalt EMTA-le eraldatud kvoodile.

Toetust on võimalik taotleda õpirändega seotud sõidukulude ning majutus- ja elamiskulude katmiseks.

Loe lähemalt: Dora pluss doktorantide õpirände toetused

Taotlusankeedi saab alla laadida siit ning koordinaatorile elektrooniliselt esitada 5 korda aastas: 23. veebruariks, 25. maiks, 25. augustiks, 24. septembriks ja 24. novembriks.

Tutvu ka toetuse taotlemise juhendiga EMTA-s.

Tegevus 2 “Välismagistrantide ja -doktorantide kaasamine”: toetatakse nii välisdoktorantide doktoriõpet täiskoormusega tasemeõppes doktoriõppe nominaalaja lõpuni kui külalisdoktorantide lühiajalist õppe- ja teadustööd Eestis (1-10 kuud). Välismagistrantidel on võimalik toetust saada vaid täiskoormusega Eestis õppides ja üheks õppeaastaks korraga.

Välismagistrantide stipendiumi (alategevus 2.1) suuruseks on 350 eurot kuus. Stipendiumi määratakse korraga üheks õppeaastaks, st 10 kalendrikuuks. Välisdoktorantidele  makstav toetus koosneb doktoranditoetusest ja õpirände iga-aastasest sõidutoetusest. Doktoranditoetuse suuruseks on 422 eurot kuus, toetust on võimalik saada kogu nominaalaja jooksul kui välisdoktorant vastab sel perioodil toetuse saamise tingimustele.

Sõidutoetuse summa sõltub elukohariigi kaugusest Eestis.

Loe lähemalt siit.

Välismagistrantide stipendiumi taotlusankeedi saab alla laadida siit ning taotluse esitamise tähtaeg 2016/2017 õppeaastal on 25. september.

Tutvu ka välismagistrantide toetuse taotlemise juhendiga EMTA-s.

Külalisdoktorantidele  (alategevus 2.2) makstakse ühikuhinnal põhinevat külalisdoktorandi elamistoetust ja õpirände sõidutoetust. Elamistoetuse suurus on 422 eurot kuus.  Sõidutoetuse summa sõltub elukohariigi kaugusest Eestis.  Külalisdoktorandi Eestis viibimise perioodiks saab olla 1-10 kuud vastavalt EMTA-le eraldatud kvoodile.

Loe lähemalt siit.

Külalisdoktorantide toetust saab taotleda aastaringselt ning taotlusankeedi saab alla laadida siit.

Tutvu ka külalisdoktorantide toetuse taotlemise juhendiga EMTA-s.

 

ASTRA

– institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ning kõrgkoolidele

ASTRA meetmest toetatakse kaht EMTASTRA projekti ("Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalne arendamine perioodil 2016–2022: saalikompleksi väljaarendamine ning õppe- ja teadustöö efektiivsuse ning kvaliteedi tõstmine erinevate sisutegevuste kaudu). Toetuse andmise eesmärk on teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse kasv asutuste vastutusvaldkondades ja nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades ning teadus- ja arendus- ja kõrgharidussüsteemi efektiivsuse suurendamine, sealhulgas asutuste struktuursete ümberkorralduste teel. Programmi rakendusüksus on SA Archimedes.

Saalikompleksi väljaarendamise projekt

Projekti tulemusena rajatakse EMTA-le juurdeehituse näol kaasaegne saalikompleks ligi 500-kohalise kontserdisaali ja black-box tüüpi teatrisaaliga. Projekt on vajalik õppe- ja teadustöö kvaliteedi tagamiseks – kontserdisaal ja õppelava, mis EMTA-l seni puudusid, on iga muusikale ja teatrikunstile spetsialiseerunud kõrgkooli taristu loomulikuks osaks.

Projekti periood: 1. jaanuar 2016 – 31.juuli 2019

Toetatavad tegevused:

 • Projekteerimine
 • Ehitustööd

Eelarve: 10,17 mln EUR

Sisutegevuste projekt

Projekti tulemusena paraneb EMTA konkurentsivõime ning ühiskonna teenimise võimekuse kasv akadeemia õppe- ja teadustöö mitmekesistamise ning kaasaegsel infrastruktuuril põhineva õppe-, teadus- ja ettevõtluskoostöö tihendamise kaudu. Käesoleva projekti raames arendatakse muuhulgas välja etenduskunstide võrgustik, uuendatakse õpikäsitust, toetatakse doktorante, edendatakse rahvusvahelistumist, hangitakse tehnoloogiat ning edendatakse koostööd loomeettevõtetega.

Toetatavad tegevused:

 • Etenduskunstide võrgustiku väljaarendamine
 • Loomeerialade õpikäsituse uuendamine
 • Doktorikooli tegevused
 • Doktorantide loomeprojektide toetamine
 • Elektronmuusikastuudio ja saalikompleksi sisustamine uue tehnoloogiaga
 • Lavakunstikooli tehnoloogia uuendamine (black-boxi sisustamine)
 • Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused (meistrikursused ja lähetused)
 • Inkubatsiooniteenuste keskuse väljaarendamine
 • Kontserdi- ja etendusprojektide korraldamine

Projekti periood: 1. jaanuar 2016 – 31. august 2022

Eelarve: 1,59 mln

Lisainfo:
Kai Kiiv
DoRa Pluss programmi koordinaator EMTAs
Tel: +372 667 5721
E-post: kai@ema.edu.ee