Audiovisuaalne looming

AUDIOVISUAALNE LOOMING / bakalaureuseõpe / sisseastumiseksamid:

1. Eriala

 • Üliõpilaskandidaat peab:
 • esitama vähemalt 2 omaloomingulist audiovisuaalset kompositsiooni (kokku ~10 min);
 • looma isiklikke tehnilisi vahendeid kasutades etteantud teemal ja materjalil 24/48 tunni jooksul elektroakustilise kompositsiooni;
 • orienteeruma erinevate ajastute muusikas (kuulamistest);
 • lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfolio varasemast loomingust.

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • loominguliste tööde originaalsust, kunstilist veenvust ja tehnilise teostuse ladusust;
 • üldiste muusikaliste oskuste ja võimete taset;
 • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
 • kandidaadi isiksuslikku loomingulist võimekust;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

Eksam toimub kahel päeval kahes voorus: esimeses voorus hinnatakse kandidaadi varasemaid loomingulisi töid ja orienteerumist erinevate ajastute muusikas (kuulamistest), teises voorus toimuvad eksami ülejäänud osad. Teise vooru lubatakse üliõpilaskandidaadid, kellel on esimese vooru põhjal eeldused ületada sisseastumislävend.

2. Muusikalise kuulmise ja muusikateooria test

Kuulamisülesanded

1. Te kuulete nelja muusikanäidet. Enne iga näite ettemängimist öeldakse näite number. Iga näidet mängitakse ette üks kord. Teie ülesandeks on määrata iga näite aluseks olev laadi tüüp tehes märke (x) näite all olevasse ruudustikku. Esimese näite puhul on märge juba tehtud.

2. Te kuulete nelja muusikanäidet. Enne iga näite ettemängimist öeldakse näite number. Iga näidet mängitakse ette üks kord. Teie ülesandeks on määrata iga näite meetrum (taktimõõt) tehes märke (x) näite all olevasse ruudustikku. Esimese näite puhul on märge juba tehtud.

3. Te kuulete ühe orkestripilli esituses lühikest meloodiat, mis on allpool toodud näites poolikult noteeritud. Meloodiat mängitakse ette kolm korda. Enne iga ettemängimist öeldakse ettemängimise järjekorranumber. Teie ülesandeks on valida sobiv taktimõõt (3/4, 4/4 või 6/8) ja kirjutada see noodijoonestikule ning lisada taktijooned.

4. Te kuulete viit akordi erinevate pillide esituses. Iga akordi mängitakse kaks korda. Teie ülesandeks on määrata akordi tüüp tehes märke (x) näite all olevasse ruudustikku. Esimene akord on juba märgitud.

5. Klaveril mängitakse erinevate helide kooskõla. Teie ülesanne on ära kuulda, mitmest helist kooskõla koosneb.

6. Te kuulete lõiku helisalvestisest originaalis. Seejärel kuulete lõikusid helisalvestisest, mille puhul on rakendatud erinevaid efekte. Teie ülesanne on kuulda, millist efekti on helilõigu puhul rakendatud. Valikus on järgnevad efektid: monofooniline kokkumäng, viiviste lisamine (delay), järelkõla lisamine (reverb), kõrgpääs filtri rakendamine, esituskiiruse muutmine, flanger-efekti rakendamine, helikõrguse muutmine.

7. Te kuulete kahte lühikest valge müra helilõiku. Teie ülesanne on määrata, kumb helilõik on vaiksem. Kokku on 8 erinevat helinäite paari.

8. Te kuulete kahte järjestikku siinusheli. Teie ülesanne on määrata, kumb heli kõlab madalamalt. Kokku on 8 erinevat helinäite paari.

9. Te kuulete valge müra helilõiku, mille puhul on rakendatud sageduslikku filtrit. Teatud sagedusvahemikus on kas tõstetud või langetatud teatud sagedust. Teie ülesanne on määrata, millist sagedusvahemikku (madalad 250-1000 Hz, keskmised 1000-4000 Hz, kõrged 4000-16000 Hz) on tõstetud või langetatud. Iga tõus või langus kestab 5 sekundit ning seejärel on kuulda 5 sekundit muutmata valget müra. Kokku rakendatakse filtrit helilõigus 6 korda.

Eriala eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti, muusikateooria eksamit skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub eriala eksamil vähemalt 7 punkti, muusikateooria eksamil vähemalt 1 punkti ja kokku vähemalt 9 punkti.