Helilooming

HELILOOMING / bakalaureuseõpe / sisseastumiseksamid:

1. Eriala

 • Üliõpilaskandidaat peab:
 • esitama vähemalt 2 omaloomingulist teost (nooditekst koos elava esituse või salvestisega), mis tõendaksid heade loominguliste eelduste olemasolu ja kompositsioonilist vilumust (laulud, klaveripalad vm väikevormis teosed);
 • orienteeruma erinevate ajastute muusikas (kuulamistest);
 • improviseerima klaveril (või muul instrumendil) antud teemal;
 • esitama klaveril 3 teost vabal valikul (kontrollitakse klaverimänguoskuse taset);
 • lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfolio varasemast loomingust.

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • loominguliste tööde originaalsust, kunstilist veenvust ja tehnilise teostuse ladusust;
 • üldiste muusikaliste oskuste ja võimete taset;
 • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
 • kandidaadi isiksuslikku loomingulist võimekust;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

2. Muusikateooria

Eriala eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti, muusikateooria eksamit skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub eriala eksamil vähemalt 7 punkti, muusikateooria eksamil vähemalt 1 punkti ja kokku vähemalt 9 punkti.