Keelpillid

KEELPILLID / bakalaureuseõpe / sisseastumiseksamid:

1. Eriala

Üliõpilaskandidaat peab peast esitama alltoodud nõuetele vastava kava. Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

 • Viiul:
 • 2 erineva tehnikaga etüüdi;
 • 2 osa J. S. Bachi sonaadist või partiitast sooloviiulile;
 • I või II+III osa kontserdist;
 • 2 erineva karakteriga pala.

Lisaks peab üliõpilaskandidaat oskama mängida kõiki heliredeleid koos kolmkõlade, septakordide ja topeltnootidega.

 • Altviiul (vioola):
 • 2 erineva tehnikaga etüüdi;
 • 1 osa J. S. Bachi sonaadist või partiitast sooloviiulile või soolotšellole;
 • 1 osa kontserdist või sonaadist;
 • pala.

Lisaks peab üliõpilaskandidaat oskama mängida kõiki heliredeleid koos kolmkõlade, septakordide ja topeltnootidega.

 • Tšello:
 • 2 erineva tehnikaga etüüdi;
 • 2 osa J. S. Bachi süidist soolotšellole;
 • 1 osa kontserdist või klassikalisest sonaadist;
 • pala.

Lisaks peab üliõpilaskandidaat oskama mängida kõiki heliredeleid koos kolmkõlade ja topeltnootidega.

 • Kontrabass:
 • 2 erineva tehnikaga etüüdi;
 • keskmise raskusastmega teos;
 • heliredelid ja kolmkõlad.

Lisaks peab üliõpilaskandidaat oskama mängida kõiki heliredeleid koos kolmkõladega 2 oktaavi ulatuses ning tundma kõiki põhilisi strihhe ja positsioone (ka pöidla esimesi positsioone).

 • Harf:
 • 2 erineva tehnikaga etüüdi;
 • I või II+III osa suurvormist;
 • 2 erineva karakteriga pala.
 • Klassikaline kitarr:
 • 2 erineva tehnikaga etüüdi (Sor, Giuliani, Carcassi, Legnani, Brouwer, Villa-Lobos, Dodgson);
 • osad J. S. Bachi lautosüitidest või mõne muu barokiajastu helilooja süidist;
 • suurvorm;
 • 1-2 karakterpala (soovitavalt 20. saj muusikast).

Lisaks peab üliõpilaskandidaat oskama mängida kõiki heliredeleid kahes või kolmes oktaavis (mažoorid ja meloodilised minoorid), kadentse ja kolmkõlasid.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse ladusust ja korrektsust;
 • esituse kunstilisi aspekte ja väljenduslikkust;
 • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • erinevate erialaspetsiifiliste tehniliste võtete valdamist ning nende kasutuse sobivust konkreetsete teostega;
 • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
 • kandidaadi isiksuslikku interpretatsioonilist ja tehnilist võimekust;
 • kava vastavust nõuetele, selle komplitseeritust ning selles leiduvate interpretatsiooniliste ja tehniliste ülesannete keerukust.


2. Muusikateooria

Eriala eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti, muusikateooria eksamit skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub eriala eksamil vähemalt 7 punkti, muusikateooria eksamil vähemalt 1 punkti ja kokku vähemalt 9 punkti.