Kooridirigeerimine

KOORIDIRIGEERIMINE / bakalaureuseõpe / sisseastumiseksamid:

1. Eriala

 • Üliõpilaskandidaat peab:
 • juhatama peast kahte erineva karakteriga kooriteost, millest üks võib olla klaverisaatega (üliõpilaskandidaat peab oskama neid peast juhatada ja a cappella kooriteost klaveril peast mängida);
 • suutma analüüsida eksamiks ettevalmistatud kooriteoseid (teksti ja muusika vahekord, muusikateoreetiline analüüs, teose ettekande motiveeritud plaan);
 • mängima klaveril võõrast kooriteost (ka neljalt noodirealt);
 • improviseerima saate vabalt valitud lastelaulule ning transponeerima seda sekundi piires üles ja alla;
 • laulma vabalt valitud laulu (nt rahvalaulu) kas saateta või ennast klaveril saates;
 • esitama klaveril ühe polüfoonilise teose ja tehnilise pala või etüüdi;
 • lugema lihtsamat klaveriteost noodist prima vista.
 • Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).
  Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • esituse ladusust ja korrektsust;
  • esituse kunstilisi aspekte ja väljenduslikkust;
  • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
  • erinevate erialaspetsiifiliste tehniliste võtete valdamist ning nende kasutuse sobivust konkreetsete teostega;
  • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
  • kandidaadi isiksuslikku interpretatsioonilist ja tehnilist võimekust;
  • kava vastavust nõuetele, selle komplitseeritust ning selles leiduvate interpretatsiooniliste ja tehniliste ülesannete keerukust.


  2. Muusikateooria

  Eriala eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti, muusikateooria eksamit skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub eriala eksamil vähemalt 7 punkti, muusikateooria eksamil vähemalt 1 punkti ja kokku vähemalt 9 punkti.