Löökpillid

LÖÖKPILLID / bakalaureuseõpe / sisseastumiseksamid:

1. Eriala

 • Esitada peast järgmistest teostest koosnev kava:
  • teos marimbafonile, vibrafonile või ksülofonile (saatega või ilma saateta);
  • 2 etüüdi väikesele trummile;
  • 2 etüüdi või 1 teos timpanitele (saatega või ilma saateta).
 • Lisaks peab üliõpilaskandidaat oskama mängida ksülofonil, vibrafonil ja marimbafonil kõiki heliredeleid koos kolmkõlade ja septakordidega.
 • Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse ladusust ja korrektsust;
 • esituse kunstilisi aspekte ja väljenduslikkust;
 • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • erinevate erialaspetsiifiliste tehniliste võtete valdamist ning nende kasutuse sobivust konkreetsete teostega;
 • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
 • kandidaadi isiksuslikku interpretatsioonilist ja tehnilist võimekust;
 • kava vastavust nõuetele, selle komplitseeritust ning selles leiduvate interpretatsiooniliste ja tehniliste ülesannete keerukust.


2. Muusikateooria

Eriala eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti, muusikateooria eksamit skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub eriala eksamil vähemalt 7 punkti, muusikateooria eksamil vähemalt 1 punkti ja kokku vähemalt 9 punkti.