Muusikapedagoogika

KOORIMUUSIKA SPETSIALISEERUMINE

1. Eriala eksam koosneb järgmistest komponentidest:

 • laulmine ja klaverisaade - üliõpilaskandidaat:

  • esitab peast vabalt valitud saateta laulu (nt rahvalaulu);

  • esitab peast vabalt valitud lastelaulu klaverisaate, transponeerides seda sekundi piires üles ja alla (laulda pole vaja, küll aga meloodiat kaasa mängida);

 • pillmänguoskuse kontroll - üliõpilaskandidaat esitab peast kaks erineva karakteriga klassikalisest repertuaarist pärit pala klaveril või mõnel muul pillil.

 • vestlus, milles üliõpilaskandidaat demonstreerib oma eeldusi töötamiseks õpetajana ning oskusi arutleda muusika ja hariduse üldistel teemadel (küsimused tuginevad põhiliselt gümnaasiumi muusika aines õpitule, kuid eeldatakse ka algteadmisi koori- ja koolimuusika vallas ning Eesti muusikaeluga kursis olemist).

RÜTMIMUUSIKA SPETSIALISEERUMINE
(rütmimuusika suund avaneb kui immatrikuleeritakse vähemalt 4 üliõpilast)

1. Eriala eksam koosneb järgmistest komponentidest:

 • Laulmine ja klaverisaade - üliõpilaskandidaat:

  • esitab peast vabalt valitud saateta laulu;

  • esitab peast vabalt valitud lastelaulu klaverisaate (laulda pole vaja, küll aga meloodiat kaasa mängida)

 • Erialainstrument - üliõpilaskandidaat

  • esitab kaks erinevas stiilis pala, millest üks võib olla (kuid ei pea olema) soolopala ning teine ansambliga.

  • sooritab kuulamise ja järgimängimise testi, mis sisaldab kõrva järgi improvisatsiooni saateharmooniale ja meloodia ja harmoonia imitatsiooni pillil (trummaritele rütmiimitatsioon).

 • vestlus, milles üliõpilaskandidaat demonstreerib oma eeldusi töötamiseks õpetajana ning oskusi arutleda muusika ja hariduse üldistel teemadel (küsimused tuginevad põhiliselt gümnaasiumi muusika aines õpitule, kuid eeldatakse ka algteadmisi rütmimuusika stiilide, koosseisude ja koolimuusika vallas ning Eesti muusikaeluga kursis olemist).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • pillimängu ja laulmise puhul esituse ladusust ja väljenduslikkust, samuti soorituse vastavust eelnevalt omandatud haridusele;

 • eneseväljendus- ja arutlemisoskust;

 • suhtlemisoskust ja motiveeritust pedagoogiliseks tööks;

 • üldkultuuriliste ja muusikaalaste teadmiste taset.

2. Muusikateooria

Eriala eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti, muusikateooria eksamit skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub eriala eksamil vähemalt 7 punkti, muusikateooria eksamil vähemalt 1 punkti ja kokku vähemalt 9 punkti.