Muusikateadus ja muusikakorraldus

MUUSIKATEADUS JA MUUSIKAKORRALDUS / bakalaureuseõpe / sisseastumiseksamid:

1. Eriala

Eksam toimub kahel päeval ning koosneb järgmistest komponentidest:

essee muusikat puudutaval teemal (kirjutatakse kohapeal, teema annab eksamikomisjon);

pillimängu- ja noodilugemisoskuse kontroll (valmistada ette kaks jõukohase raskusastmega teost klaveril, mõnel muul pillil või lauldes, noodilugemisoskuse kontroll toimub klaveril või lauldes);

vestlus.

Sisseastujail palutakse eksamile kaasa võtta oma varasemad muusikaalased kirjutised, samuti pill, kui mänguoskust soovitakse näidata mõnel teisel instrumendil peale klaveri.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

sõnalise väljenduse ladusust ning lugemuse ja kultuurikogemuse peegeldumist kirjalikus essees ja suulises vestluses;

orienteerumist muusikaelus ja erinevates muusikastiilides;

musitseerimise ja noodilugemisoskuse puhul esituse ladusust ja väljenduslikkust, samuti soorituse adekvaatsust võrreldes kandidaadi eelneva muusikalise hariduse nõuetega.

2. Muusikateooria

Sisseastumiseksamit hinnatakse  skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.
Muusikateooria katset hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks on katsel vaja koguda vähemalt 1 punkt.
Paremusjärjestuse koostamisel muusikateooria katse punkte ei arvestata.