Muusikateadus

MUUSIKATEADUS / bakalaureuseõpe / sisseastumiseksamid:

1. Eriala

  • Eksam toimub kahel päeval ning koosneb järgmistest komponentidest:
  • essee muusikat puudutaval teemal (kirjutatakse kohapeal, teema annab eksamikomisjon);
  • muusikaliteratuuri tundmise test;
  • pillimängu- ja noodilugemisoskuse kontroll (valmistada ette kaks jõukohase raskusastmega teost klaveril või mõnel muul pillil, noodilugemisoskuse kontroll toimub klaveril);
  • vestlus.

Sisseastujail palutakse eksamile kaasa võtta oma varasemad muusikaalased kirjutised, samuti pill, kui mänguoskust soovitakse näidata mõnel teisel instrumendil peale klaveri.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • sõnalise väljenduse ladusust ning lugemuse ja kultuurikogemuse peegeldumist kirjalikus essees ja suulises vestluses;
  • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
  • pillimängu- ja noodilugemisoskuse puhul esituse ladusust ja väljenduslikkust, samuti soorituse adekvaatsust võrreldes kandidaadi eelneva muusikalise hariduse nõuetega.


2. Muusikateooria

Eriala eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti, muusikateooria eksamit skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub eriala eksamil vähemalt 7 punkti, muusikateooria eksamil vähemalt 1 punkti ja kokku vähemalt 9 punkti.