Orel

OREL / bakalaureuseõpe / sisseastumiseksamid:

1. Eriala

Üliõpilaskandidaat võib valida, kas sooritada eksam orelil või klaveril ning esitama peast alltoodud nõuetele vastava kava.

 • Kava nõuded orelil on järgmised (erandina on lubatud kava esitada noodist):
  • J. S. Bachi eelse helilooja teos;
  • J. S. Bachi teos;
  • romantiline teos.
 • Kava nõuded klaveril on järgmised:
  • polüfooniline teos;
  • suurvorm (ulatusliku sonaadi või kontserdi puhul võib esitada I või II+III osa);
  • pala.
 • Lisaks peab üliõpilaskandidaat:
  • harmoniseerima antud meloodia;
  • improviseerima jätku antud 4-taktilisele teemale;
  • lugema noodist prima vista.
 • Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse ladusust ja korrektsust;
 • esituse kunstilisi aspekte ja väljenduslikkust;
 • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • erinevate erialaspetsiifiliste tehniliste võtete valdamist ning nende kasutuse sobivust konkreetsete teostega;
 • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
 • kandidaadi isiksuslikku interpretatsioonilist ja tehnilist võimekust;
 • kava vastavust nõuetele, selle komplitseeritust ning selles leiduvate interpretatsiooniliste ja tehniliste ülesannete keerukust.


2. Muusikateooria

Eriala eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti, muusikateooria eksamit skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub eriala eksamil vähemalt 7 punkti, muusikateooria eksamil vähemalt 1 punkti ja kokku vähemalt 9 punkti.