Muusikateadus

MUUSIKATEADUS / doktoriõpe / sisseastumiseksam:

Eksam toimub kahes voorus. Esimene voor on dokumendivoor, milleks doktoriõppesse astuja peab hiljemalt 4. juuniks 2018 vastuvõtusekretärile esitama:

Teise vooru lubatakse kahe doktoriõppekava peale kokku kuni 10 kandidaati. Kandidaate teavitatakse esimese vooru tulemustest hiljemalt 18. juunil 2018. Sisseastumiseksami teine voor toimub ajavahemikul 27.-29.06.2018.

Teises voorus peab doktoriõppesse astuja põhjendama ja kaitsma oma perspektiivset doktoriõpingute kava ja doktoritöö projekti. Reeglina on nõutav kandidaadi isiklik kohalolek. Erandina võib vestlus toimuda ka elektrooniliste sidekanalite vahendusel.

Doktorantuuri vastuvõtueksam muusikateaduse erialal - teemad ja kirjandus (.pdf)

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • uurimisteema aktuaalsust ja probleemi püstitamise selgust;
  • teoreetilise konteksti avamist ja uurimismeetodite läbimõeldust;
  • teemakohase kirjanduse ja allikate tundmist;
  • kandidaadi senist teaduslikku tegevust ja tema eeldusi osalemiseks rahvusvahelises teadussuhtluses.

Eksamit hinnatakse skaalal 1-10 punkti. Eksamitulemuste põhjal moodustatakse kahe doktoriõppekava kandidaatidest ühine paremusjärjestus. Akadeemiasse võetakse vastu 5 paremat üliõpilaskandidaati. Doktorinõukogu võib täiendavalt teha mõnele kandidaadile ettepaneku alustada doktoriõpinguid eksternina.