Doktoriõppe arendamise tegevuskava aastateks 2013-2015

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktoriõppe arendamise tegevuskava aastateks 2013-2015

Käesolev tegevuskava lähtub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia arengukavast aastateks 2010-2015, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vahel 28. jaanuaril 2013 sõlmitud halduslepingust nr 3.4-4/82 ning "Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava leppest".

I Üldised eesmärgid ja arengusuunad

1. EMTA jätkab doktoriõppe arendamist eesmärgiga:

  • kasvatada järelkasvu oma õppejõududele ja teadustöötajatele;
  • koolitada iseseisvaks teadus-, arendus- või muusika- ja teatrialaseks loometööks võimelisi tippspetsialiste;
  • pakkuda võimekatele muusika- ja teatrierialade esindajatele sobivat keskkonda enesearendamiseks ning oma loominguliste- ja uurimisprojektide teostamiseks.

2. EMTA doktoriõppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse tõusuks on vaja tõsta lõpetamise efektiivsust ja suurendada doktorantide osalemist rahvusvahelises teadus- ja loomealases koostöös. EMTA eesmärk on vähendada doktoriõppe vastuvõttu ca 30%, säilitades efektiivsuse tõusu arvelt 3 kaitsmist aastas. Rahvusvahelistumise osas on eesmärk, et kõik doktorandid stažeeriksid õppeaja jooksul vähemalt 3 kuud välismaal või osaleks mõnes suuremas rahvusvahelises koostööprojektis.

3. EMTA jätkab olemasolevate doktoriõppekavade arendamist, lähtudes loomeerialade doktoriõppe rahvusvahelistest suundumustest, koostööst teiste Eesti ülikoolidega ja doktorantide tagasisidest. Õppekaval "Muusikateadus" nähakse ette võimalus pedagoogilist magistrikraadi omavate kandidaatide vastuvõtuks tingimusel, et esitatud uurimisteema fookuses on muusika ja see haakub EMTA üldiste uurimissuundadega.

II Lõpetamise efektiivsuse tõstmine

4. EMTA jätkab doktorinõukogu kaasesimeeste juhtimisel ettevalmistuskursuste (sissejuhatavate seminaride) korraldamist doktoriõppe kandidaatidele eesmärgiga tõsta doktoritöö projektide (sh loominguliste projektide) kvaliteeti.

5. Doktorinõukogu võtab igal aastal vastu kuni 5 heade loominguliste ja teadustöö eeldustega doktoranti, kelle doktoritöö (sh loomingulise töö) projekt on piisavalt läbi töötatud ja realistlik. Heade eeldustega kandidaadil, kelle projekt ei ole piisavalt läbi töötatud, soovitatakse kandideerida uuesti järgmisel aastal. Välisdoktorantide puhul hinnatakse mh nende valmisolekut osaleda Eestis auditoorses õppetöös.

6. Doktorantide atesteerimise korda viiakse sisse nõue, mille kohaselt peavad doktorandid 1. õpiaasta lõpul esitama oma doktoritöö või loomingulis-uurimusliku doktoriprojekti detailse kavandi ja järgmiste aastate tööplaani. Kavand ja tööplaan kinnitatakse doktorinõukogu otsusega ning selle täitmist hinnatakse järgnevatel atesteerimistel. Uurimistöö teema või loomingulise projekti sisu hilisem oluline muutmine vormistatakse samuti doktorinõukogu otsusega.

7. Doktorantide atesteerimise korda viiakse sisse nõue, mille kohaselt peavad doktorandid 2. õpiaasta lõpul esitama umbes ühe teadusartikli mahus doktoritöö teksti, mida arutatakse juhendaja juuresolekul doktoriseminaris ja esitatakse atesteerimiskomisjonile. Nõude mittetäitmisel doktoranti ei atesteerita.

8. Doktorinõukogu hakkab iga õppeaasta kevadsemestril korraldama avalikke konverentse, millel õppekava "Muusika ja teatrikunst" 3. õpiaasta doktorandid peavad viimistletud ettekande oma uurimisteemal, kajastades töö seisu. Igale ettekandele järgneb diskussioon. Konverentsist osavõtt on kõikidele selle õppekava doktorantidele kohustuslik ning see on olulise tähtusega aine DOK060 "Doktoritöö" läbimisel ja doktorandi atesteerimisel.

9. Õppekava "Muusikateadus" doktorantidele muutub kohustuslikuks ettekande pidamine erialasel rahvusvahelisel teaduskonverentsil hiljemalt 3. õpiaasta lõpuks.

10. EMTA täpsustab doktoriõppe eksternina läbimise või lõpetamise tingimusi ja korda, sidudes eksternõppe õiguse õppija perioodilise aruandekohustusega (sarnaselt immatrikuleeritud doktorantide atesteerimisele).

11. EMTA maksab kõigile alates 2013. aastast immatrikuleeritud täiskoormusega õppivatele doktorantidele doktoranditoetust või stipendiumi ning toetab teaduseelarvest doktorantide teaduslikke ja loomingulisi projekte.

III Eesti-sisene ja rahvusvaheline koostöö

12. EMTA jätkab osalemist Kultuuriteaduste ja Kunstide Doktorikoolis ning teeb jõupingutusi sellelaadse koostöö jätkumiseks pärast projekti lõppu.

13. EMTA osaleb Rektorite Nõukogu algatatud ettevõtmistes Eesti doktoriõppe arendamiseks ning jälgib oma tegevuses kvaliteedi heade tavade leppe sätteid.

14. Koostöös EKA-ga töötatakse välja ainekursus "Uurimismeetodid kunstierialadel" ja lisatakse see kohustusliku õppeainena õppekavasse "Muusika ja teatrikunst". EMTA poolt juhib õppeaine väljatöötamist ja korraldab koostööd EKA-ga prof Kristel Pappel.

15. EMTA peab läbirääkimisi TLÜ-ga nende akadeemilise kirjutamise ja teaduskeele ainekursuste pakkumiseks EMTA doktorantidele. Vastav aine (nii Eesti kui välisdoktorantidele) lisatakse kohustusliku õppeainena EMTA doktoriõppekavadesse.

16. EMTA osaleb aktiivselt rahvusvaheliste organisatsioonide AEC ja ELIA doktoriõppe platvormide tegevuses ning saadab oma esindajad nende konverentsidele ja seminaridele.

17. EMTA toetab doktorantide stažeerimist välismaal ja osalemist rahvusvahelistes projektides. Rahvusvahelise tegevuse olemasolu hinnatakse doktorandi atesteerimisel.

IV Juhendamise kvaliteedi tõstmine

18. Doktorantide vastuvõtul jälgib doktorinõukogu, et kõigile doktorantidele oleks tagatud pädev juhendamine. Vajadusel kutsub EMTA doktorandi kaasjuhendajaks teise ülikooli õppejõu või oma eriala tippspetsialisti väljastpoolt EMTA-t.

19. Doktorantide vastuvõtul pööratakse senisest enam tähelepanu kandidaadi uurimisprojekti haakuvusele EMTA olemasolevate või kavandatavate uurimissuundade ja -teemadega, et doktorandil oleks võimalik liituda mõne väiksema uurimisgrupiga. Sellised laiemad uurimisteemad kujundatakse välja ka loomepõhise uurimistöö vallas õppekava "Muusika- ja teatrikunst" doktorantide vajadusi silmas pidades.

20. EMTA vahendab oma õppejõududele ja teadustöötajatele infot teiste Eesti ülikoolide, Rektorite Nõukogu, AEC ja ELIA korraldatavatest juhendamisalastest koolitustest ja seminaridest ning toetab oma töötajate osalemist nendel üritustel.

21. EMTA korraldab 2014. aastal koostöös Helsingi Kunstide Ülikooliga doktoriõppe teemalise ühisseminari, mille üks eesmärke on muusika- ja teatridoktorantide juhendamise parima praktika vahetamine.

22. EMTA motiveerib doktoritööde edukaid juhendajaid tulemustasuga ning arvestab doktorantide juhendamise tulemuslikkust õppejõudude ja teadustöötajate valimisel ning atesteerimisel.

23. EMTA arvestab juhendamise ja doktoriõppe üldisel korraldamisel doktorantide tagasisidega. Doktorantide järjekordne tagasisideküsitlus ja selle tulemuste analüüs viiakse läbi 2014. aasta kevadsemestril.

V Tegevuskava rakendamine

24. Tegevuskava rakendamist korraldavad doktorinõukogu kaasesimehed, kes annavad tegevuskava täitmisest ja EMTA doktoriõppe arengust aru EMTA nõukogule üks kord õppeaastas (2014 sügissemestril ja 2015 sügissemestril). Vajadusel võib nõukogu teha käesolevas tegevuskavas muudatusi.

Kinnitatud EMTA nõukogu otsusega 11.12.2013