Nõukogu

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA NÕUKOGU on EMTA kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille esimeheks on rektor, liikmeteks prorektorid, õppeosakonna juhataja ja akadeemiliste üksuste juhatajad. Lisaks neile kuuluvad nõukogu koosseisu üliõpilaskonna, sh magistrantide ja doktorantide esindajad (20% nõukogu koosseisust - määratakse EMTA üliõpilasesinduse poolt) ning õppejõudude esindajad.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu:
- kinnitab akadeemia põhikirja ning teeb selles muudatusi;
- kinnitab akadeemia struktuuri ja teeb selles vajaduse korral muudatusi;
- võib moodustada alalisi ning ajutisi komisjone;
- kinnitab akadeemia struktuuriüksuste põhimäärused ja üliõpilaskonna põhikirja;
- võtab vastu akadeemia arengukavad ning esitab need teadmiseks haridus- ja teadusministrile;
- kinnitab akadeemia õppekavad ja muud õppetööd reguleerivad eeskirjad;
- kehtestab õppejõudude kvalifikatsiooni hindamise ning üliõpilaste eelnevate õpitulemuste ja erialase töökogemuse arvestamise tingimused ja korra;
- kehtestab kraadide kaitsmise korra ja tingimused;
- kehtestab üliõpilaste vastuvõtutingimused ja -korra;
- kehtestab üliõpilaste ülikoolist väljaarvamise tingimused ja korra;
- kehtestab õppetoetuste, sealhulgas eritoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja korra;
- teeb haridus- ja teadusministrile ettepanekud riikliku koolitustellimuse kohta;
- kinnitab akadeemias toimuva täiendõppe valdkonnad, vormi ja korra;
- kinnitab akadeemia eelarve;
- kinnitab majandusaasta aruanded;
- kehtestab akadeemia valitsemise ja õppe- ning teadustegevuse üldised eeskirjad;
- kinnitab EMTA valimismääruse, mis sätestab kõigi valitavate ametikohtade täitmise täpse korra, sealhulgas korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtukonkursi eeskirjad, samuti valitud isikute tagasikutsumise korra;
- valib rektori, osakonnajuhatajad ja korralised õppejõud ja teadustöötajad vastavalt EMTA valimismäärusele ning kinnitab ametisse prorektorid;
- valib audoktorid;
- võib anda emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetusi;
- otsustab Ülikooliseadusega sätestatud ulatuses ja korras akadeemia varaga seotud küsimusi;
- kuulab ära rektori, prorektorite ja struktuuriüksuste juhtide aruanded;
- võib avaldada umbusaldust rektorile;
- otsustab EMTA allasutuste, samuti tema osalusel loodavate juriidiliste isikute asutamise ja reorganiseerimise ja likvideerimise küsimusi;
- otsustab akadeemia astumise rahvusvahelistesse organisatsioonidesse;
- kuulab ära EMTA kuratooriumi ettepanekud ja avaldab nende suhtes oma seisukoha;
- moodustab auditikomitee ja kinnitab selle töökorra;
- otsustab rektori või akadeemia nõukogu liikmete poolt seisukoha võtmiseks esitatud teisi küsimusi, mis Ülikooliseaduse ja akadeemia põhikirja alusel kuuluvad tema pädevusse.

EMTA nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui neli korda aastas. EMTA nõukogu määrused ja otsused on akadeemia liikmeskonnale kohustuslikud.

EMTA NÕUKOGU TÖÖPLAAN 2018-19

Hääleõiguslikud liikmed:

Ivari Ilja rektor, nõukogu esimees ivari@ema.edu.ee
Margus Pärtlas õppe- ja teadusprorektor margus@ema.edu.ee
Henry-David Varema loometegevuse ja välissuhete prorektor henry-david@ema.edu.ee
Ott Maaten haldusdirektor ott@ema.edu.ee
Piret Kukrus pearaamatupidaja piret@ema.edu.ee
Jane Kreek õppeosakonna juhataja janekreek@ema.edu.ee
Mati Mikalai klahvpilliõppe juht mati.mikalai@gmail.com
Arvo Leibur keelpilliõppe juht aleibur@hot.ee
Peeter Sarapuu puhkpilliõppe juht sarapuu@colleduc.ee
Nadia Kurem lauluõppe juht qrem@ema.edu.ee
Tõnu Kaljuste dirigeerimisõppe juht lainelox@gmail.com
Marje Lohuaru instrumentaalkammermuusika õppe juht marje@ema.edu.ee
Helin Kapten vokaalkammermuusika ja saateklassi õppe juht helinkapten@hotmail.com
Toomas Siitan muusikateaduse õppe juht toomas.siitan@gmail.com
Lembit Orgse interpretatsioonipedagoogika õppe juht lembit@ema.edu.ee
Kristi Kiilu muusikapedagoogika õppe juht kristi.kiilu@mail.ee
Jaak Sooäär jazzmuusika õppe juht jaaksooaar@gmail.com
Lembit Peterson lavakunstikooli kursuse juht lembit.peterson@gmail.com
Kaari Kiitsak-Prikk kultuurikorralduse õppe juht kaari@ema.edu.ee
Kristel Pappel doktoriõppe keskuse juhataja kristel.pappel@gmail.com
Imbi Tarum varajase muusika õppe juht imbitarum@gmail.com
Peep Lassmann professor, õppejõudude esindaja peep@ema.edu.ee
Anu Lamp professor, õppejõudude esindaja anulamp@hotmail.com
Johanna Vahermägi lektor, õppejõudude esindaja johanna_vla@yahoo.com
Mihkel Poll muusika interpretatsiooni osakonna peakoordinaator mihkelpoll@gmail.com
Paolo Girol heliloomingu, improvisatsioonilise muusika ja kaasaegsete etenduskunstide osakonna peakoordinaator paolo@ema.edu.ee
Eerik Jõks muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakonna peakoordinaator eerik@ekn.ee
Jaak Prints lavakunsti osakonna peakoordinaator jaakprints@gmail.com
Markus Helmut Ilves lavastaja eriala bakalaureuseõppe 3. õpiaasta üliõpilane markusilves1@hotmail.com
Karl Tipp saksofoni eriala bakalaureuseõppe 3. õpiaasta üliõpilane karl.tipp@gmail.com
Karoliina Itter klaveri eriala bakalaureuseõppe 3. õpiaasta üliõpilane karoliina.itter@gmail.com
Brita Post viiuli eriala bakalaureuseõppe 2. õpiaasta üliõpilane bbritappost@gmail.com
Karl Joosep Sinisalu klarneti eriala magistriõppe 2. õpiaasta üliõpilane karljoosep321@gmail.com
Helin Pihlap interpretatsioonipedagoogika eriala magistriõppe 2. õpiaasta üliõpilane helin@pihlap.ee
Kirke Karja jazzmuusika eriala doktoriõppe üliõpilane kirkekarja@gmail.com
Nõuandvad liikmed:
Rein Oja kuratooriumi esindaja rein.oja@draamateater.ee
Ilvi Rauna raamatukogu juhataja ilvi@ema.edu.ee
Kadri Leivategija EMTA Tartu esinduse juhataja kadri@tmk.ee
Timo Steiner Tallinna Muusikakeskkooli direktor timo@tmkk.edu.ee
Olga Tungal ametiühingu komitee esinaine olga@ema.edu.ee
Aleksandra Dolgopolova nõukogu sekretär aleksandra@ema.edu.ee

Kinnitatud 07.09.2018