LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Mša glagolskaja
Slaavi missa
eelmine järgmine


Muusika autor Leoš Janáček
Teose kataloogi- või oopusenumber: JW III/9

1. Uvod

2. “Gospodi pomiluj
Gospodi pomiluj,
Chrste pomiluj,
Gospodi pomiluj!

3. “Slava
Slava vo vyšn´ich Bogu
i na zemli mir
cˇlovekom blagovolenija.
Chvalim Te,
blagoslovlajem Te,
klanajem Ti se,
Slavoslovim Te, Bože.
Chvali vozdajem Tebe
velikyje radi slavy Tvojeje.
Bože, otcˇe vsemogyj,
Gospodi Synu jedinorodnyj,
Isuse Chrste!
Gospodi Bože,
Agnece Božij,
Synu Otecˇ!
Vzemlej grechy mira,
pomiluj nas,
primi molenija naša!
Sedej o desnuju Otca,
pomiluj nas!
Jako Ty jedin svet,
Ty jedin Gospod,
Ty jedin vyšn´ij,
Isuse Chrste.
Vo slave Boga,
so Svetym Duchom
vo slave Otca.
Amin.

4. “Veruju
Veruju v jedinogo Boga,
Otca vsemoguštago,
tvorca nebu i zemli,
vidimym všem i nevidimym.
Amin, amin.
Veruju, veruju!
I v jedinogo Gospoda Isusa Christa
Syna Božija jedinorodnago,
i ot Otca roždenago
prežde vsech vek.
Boga ot Boga,
Svet ot Sveta,
Boga istina ot Boga istinnago,
roždena, ne stvorena,
jedinosuštna Otcu,
jimže vsja byše;
Iže nas radi našego spasenija
snide s nebes,
i voplti se
ot Ducha Sveta
iz Marije devy.
Veruju, veruju!
Raspet že zany,
mucˇen i pogreben byst.
I voskrse v tretij den
po Pisaniju.
I vzide na nebo,
sedit o desnuja Otca.
I paky imat priti sudit
živym mrtvym
so slavoju,
jegože cˇesarstviju nebudet konca.
Veruju, veruju!
I v Ducha Svetago,
Gospoda i živototvoreštago,
ot Otca i Syna ischodestago
S Otcem že i Synom kupno
poklanajema i soslavima,
iže glagolal jest Proroky.
I jedinu svetuju
katolicˇesku i apostolsku crkov.
I spovedaju jedino kršcˇenije
votpušcˇenije grechov.
I cˇaju voskrsenija mrtvych,
I života buduštago veka.
Amin.

5. “Svet
Svet, svet, svet,
Gospod, Bog Sabaoth!
Pina sut nebo, zemlja
slavy Tvojeje!
Blagoslovlen gredyj
vo ime Gospodne.
Osanna vo vyšn´ich!

6. “Agnecˇe Božij
Agnecˇe Božij, pomiluj nas!
Agnecˇe Božij,
vzemlej grechy mira,
pomiluj nas!

7. Allegro

8. Intrada
1. Sissejuhatus (orkester)

2. “Issand halasta
Issand halasta,
Kristus halasta,
Issand halasta.

3. “Au
Au olgu Jumalale kõrges
ja rahu maa peal
hea tahtega inimestele.
Me kiidame Sind,
me ülistame Sind,
me kummardame Sind,
me austame Sind,
me täname Sind
Sinu suure au pärast.
Issand Jumal, taevane Kuningas,
kõigeväeline Jumal Isa, Issanda ainusündinud Poeg,
Jeesus Kristus.
Issand Jumal,
Jumala Tall,
Isa Poeg,
kes Sa maailma patud ära kannad,
halasta meie peale,
võta kuulda meie palveid,
kes Sa istud Isa paremal käel,
halasta meie peale!
Sest ainult Sina oled Püha,
ainult Sina oled Issand,
ainult Sina oled Kõrgeim,
Jeesus Kristus,
Jumala aus,
koos Püha Vaimuga,
Jumala Isa kirkuses.
Aamen.

4. “Mina usun
Mina usun ainsasse Jumalasse,
Kõigeväelisesse Isasse,
taeva ja maa,
kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse.
Aamen, aamen.
Mina usun, mina usun!
Ja ainsasse Issandasse, Jeesusesse Kristusesse,
Jumala ainusündinud Pojasse,
kes enne aegade algust
isast on sündinud.
Jumal Jumalast,
valgus valgusest,
tõeline Jumal tõelisest Jumalast.
Sündinud, mitte loodud,
olemuselt üks oma Isaga,
kelle läbi kõik on loodud.
Meie, inimeste pärast ja meie õndsuseks
on ta taevast tulnud
ja lihaks saanud
Püha Vaimu läbi
Neitsist Maarjast.
Mina usun, mina usun!
Kes meie eest on risti löödud,
kannatanud ja maetud.
Kolmandal päeval surnuist üles tõusnud,
nagu ütlevad pühad kirjad.
Taevasse läinud,
istub Isa paremal käel.
Ja tuleb taas kohut mõistma
elavate ja surnute üle
oma kirkuses,
Tema riigil ei ole lõppu.
Mina usun, mina usun!
Ja Pühasse Vaimusse,
Issandasse, kes elu annab,
kes Isast ja Pojast lähtub,
keda koos Isa ja Pojaga
kummardatakse ja austatakse
ning kes on kõnelnud prohvetite suu läbi.
Ja ühtainsat, püha,
katoliiklikku ja apostellikku Kirikut.
Ja tunnistan ühtainsat ristimist
pattude andeksandmiseks.
Ja ootan surnute ülestõusmist
ja igavest elu tulevasel ajastul.
Aamen.

5. “Püha
Püha, Püha, Püha
on Issand, taevavägede Jumal.
Taevas ja maa on täis
Sinu au!
Kiidetud olgu, kes tuleb
issanda nimel,
Hoosianna kõrges!

6. “Jumala Tall
Jumala Tall, halasta meie peale!
Jumala Tall,
kes Sa maailma patud ära kannad,
halasta meie peale!

7. Allegro (orel)

8. Intrada (orkester)