LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

And One of the Pharisees...
Aga üks variseridest...
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

36
And one of the Pharisees desired him that he would eat with him.
And he went into the Pharisees house, and sat down to meat.

37
And, behold, a woman in the city, which was a sinner,
when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisees house,
brought an alabaster box of ointment,

38
and stood at his feet behind him weeping,
and began to wash his feet tears,
and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet,
and anointed them with the ointment.

39
Now when the Pharisee which had bidden him saw it,
he spoke within himself, saying, this man, if he were a prophet, would known
who and what manner of woman this is
that toucheth him: for she is a sinner.

40
And Jesus answering said unto him,
Simon, I have somewhat to say unto thee.
And he saith, Master, say on.

41
There was a certain creditor which had two debtors:
the one owed five hundred pence, and the other fifty.

42
And when they had nothing to pay,
he frankly forgave them both.
Tell me therefore, which of them will love him most?

43
Simon answered and said, I suppose that he,
to whom he forgave most.
And he said unto him, Thou hast rightly judged.

44
And he turned to the woman, and said unto Simon,
Seest thou this woman?
I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet:
but washed my feet with tears,
and wiped them with the hairs of her head.

45
Thou gavest me no kiss:
but this woman since the time I came in hath
not ceased to kiss my feet.

46
My head with oil thou didst not anoint:
but this woman hath anointed my feet with ointment.

47
I say unto thee, her sins,
which are many, are forgiven,
for she loved much:
but to whom little is forgiven, the same loveth little.

48
And he said unto her,
thy sins are forgiven.

49
And they that eat at meat with him
began to say within themselves,
who is that forgiveth sins also?

50
And he said to the woman,
thy faith hath saved thee: go in peace.
36
Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma.
Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda.

37
Ja vaata, linnas oli keegi patune naine,
ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas,
tõi ta alabasterriista mürriõliga

38
Ja astus tema taha ta jalgade juurde,
hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega
ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu
ja võidis neid mürriõliga.

39
Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi,
mõtles ta endamisi: “Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks,
kes ja missugune on see naine,
kes teda puudutab, et ta on patune.”

40
Jeesus aga ütles talle:
Siimon, mul on sulle midagi ütelda!”
Tema lausus: “Räägi, Õpetaja!”

41
“Ühel rahalaenajal oli kaks võlglast:
üks oli võlgu viissada teenarit, teine viiskümmend.

42
Aga kuna neil ei olnud maksta,
siis ta kustutas nende mõlema võla.
Kumb neist nüüd teda rohkem armastab?”

43
Siimon vastas: “Ma arvan, et see,
kellele ta rohkem kinkis.”
Jeesus ütles talle: “Sa otsustasid õigesti.”

44
Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimonale:
Kas sa näed seda naist
Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett,
tema on aga pisaratega mu jalgu kastnud
ja oma juustega kuivatanud.

45
Sina ei andnud mulle tervituseks suud,
aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli,
lakanud minu jalgu suudlemast.

46
Sina ei võidnud mu pead õliga,
tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga.

47
Seepärast, ma ütlen sulle,
on temale palju patte andeks antud,
sest ta on palju armastanud.
Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut.”

48
Aga naisele ta ütles:
Sinu patud on sulle andeks antud!”

49
Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas,
hakkasid iseeneses mõtlema:
Kes on tema, kes patte andeks annab?”

50
Aga tema ütles naisele:
Sinu usk on sind päästnud, mine rahuga!”
Tekst: Luuka 7, 36-50