Muusikateadus

MUUSIKATEADUS / magistriõpe / sisseastumiseksam:

  • Üliõpilaskandidaat peab koos sisseastumisdokumentidega (vähemalt 5 päeva enne eksamit) esitama pikema teadusliku töö: bakalaureusetöö, mõne teise bakalaureusetöö nõuetele vastava akadeemiliste õpingute käigus valminud töö või avaldatud artikli.
  • Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • teadusliku töö fokuseeritust kindlale probleemile, uurimistöö süstemaatilisust ja ammendavust, läbitöötatud kirjandust, samuti töö keele ja vormistuse korrektsust;
  • kollokviumil hinnatakse kandidaadi väitlemisoskust - mõttearenduse loogilisust, mõtete sõnalise vormistamise täpsust ja väljenduse ladusust;
  • kollokviumil hinnatakse kandidaadi oskust oma varasemate õpingute kogemusi ja lugemust küsimustele vastamisel loominguliselt kasutada.

 

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.