Sisseastumisdokumendid

Akadeemiasse kandideerija esitab Eesti Kõrgkoolide Sisseastumise Infosüsteemi SAIS (õppekavadel, mille õppekeel on eesti keel) või infosüsteemi DreamApply (õppekavadel, mille õppekeel on inglise keel) kaudu vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:

NB! SAISi sisenemisel on vajalik kehtiv ID kaart (sh PIN koodid)

 • vormikohane avaldus;
 • elektrooniline dokumendifoto;
 • isikutunnistuse või passi koopia;
 • nime muutmisel nime muutmist tõendava dokumendi koopia;
 • eelmise haridusastme lõpetamist tõendava dokumendi koopia koos hinnetelehe või akadeemilise õiendiga; alates 1997. a gümnaasiumi lõpetajatest kehtib EV gümnaasiumi lõputunnistus ainult koos riigieksamitunnistusega;
 • muud õppekava sisseastumisnõuetes loetletud dokumendid või materjalid:
  • kultuurikorralduse erialale kandideerijatel:
   • CV inglise keeles;
  • doktoriõppesse astujatel:
   • loominguline haru:
    • senise teadusliku ja loomingulise tegevuse ülevaade (CV);
    • interpretatsioonierialadel 45–60 min pikkune kava videosalvestisena, heliloomingu erialal ca 45 min salvestatud muusikat (koos nooditekstiga), teatrikunsti erialal olulisemate loominguliste tööde nimekiri koos kirjalike materjalide ja/või salvestistega;
    • perspektiivne doktoriõpingute plaan, mis sisaldab 4 kontserdi (või erialaspetsiifiliselt muu loomingulise töö) kava ja vormikohast kirjaliku töö projekti;
   • teaduslik haru:

Üliõpilaskandidaat, kes soovib sisse astuda õppekavale, mille õppekeel on eesti keel, ja kelle andmed puuduvad riiklikes registrites, esitab sisseastumisdokumendid vastuvõtusekretärile isiklikult paberkandjal.

Vastuvõtusekretäri nõudel peab üliõpilaskandidaat esitama vastuvõtukomisjonile sisseastumisdokumentide originaalid. Vastuvõtusekretär võrdleb dokumentide originaale esitatud koopiatega ning kinnitab viimaste õigsust.