Lõpetajad 1925 - 2009

SAATEKS

Järgnevas nimekirjas on püütud anda ülevaade Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lõpetanuist ja nende erialaõppejõududest, alates Tallinna Konservatooriumi 1. lennust 1925. aastal ja lõpetades Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 84. lennuga 2009. aastal.

Nimekirjade koostamisel on  toetutud mitmesugustele allikatele. Põhialuseks on Eesti Riigiarhiivis talletatud materjalid, eeskätt diplomite ja lõputunnistuste registreerimise raamatud, lõpu- ja riigieksamite protokollid, osakondade protokollid jne.  Kasutatud on ka andmeid Eesti Muusika Biograafilisest Leksikonist ning paljudest eesti muusikute elu ja tegevust käsitlevatest väljaannetest, samuti ajakirjandusest.

Lühidalt nimekirja koostamise põhimõtetest. Vilistlased on rühmitatud lendude ja erialade kaupa. Lõpetanute nimed on antud sellisel kujul, nagu nad on fikseeritud diplomite registreerimise raamatutes, hilisemad nimekujud (kui need on teada) on nurksulgudes, nagu ka algallikas fikseerituist erinevad, kuid praktikas levinud nimekujud. Tärn vilistlase nime ees tähendab kiitusega lõpetamist (enne 1940. aastat lõpetanutel ka seda, et diplomile või lõputunnistusele märgitud hinded on kõik „väga head“). Õppejõudude (kursiivkirjas) puhul on kasutatud enamtuntud nimekuju  (näit. Helmi Viitol-Mohrfeldt). Loobutud on õppejõudude ametinimetuste kui „muutuva suuruse“ fikseerimisest. Muusikateaduse eriala   lõpetanute puhul on erialaõppejõuks märgitud diplomitöö juhendaja.

Kahtluste korral (erinevused allikates) on kasutatud küsimärki.
Kuna töö jätkub, on oodatud täpsustused ja parandused kasutajatelt.

M. Topmann
Koostaja

LÕPETAJAD 1925 - 2009 (PDF)