Vilistlaskogu põhikiri

MTÜ EESTI MUUSIKA­ JA TEATRIAKADEEMIA VILISTLASKOGU põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 MTÜ Eesti Muusika­ ja Teatriakadeemia vilistlaskogu (edaspidi VK) on Eesti Muusika­ ja Teatriakadeemia (edaspidi EMTA) vilistlaste vabatahtlik ühendus, mis on asutatud 17. detsembril 2015. aastal Tallinnas toimunud asutamiskoosolekul. Nime ingliskeelne tõlge on Alumni Association of Estonian Academy of Music and Theatre.

1.2 VK juhatuse asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3 Ühingu eesmärgiks on:
1) EMTA tegevuse toetamine ja arendamisele kaasa aitamine;
2) EMTA vilistlaste ühendamine ja ühistegevuse korraldamine;
3) koostöö arendamine EMTA-ga hariduse, muusika ja kultuuri vallas;
4) stipendiumifondi asutamine EMTA üliõpilaste toetamiseks.

1.4 VK on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma arvelduskonto.

1.5 VK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariiki seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.6 VK majandusaasta alagab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.7 VK on asutatud määramata tähtajaks.

II LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

2.1 VK liikmeks võib olla iga ükskõik mis taseme diplomi saanud EMTA ja tema õigusjärgsete eelkäijate vilistlane, kes soovib osaleda VK eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Juriidilise isikuna võib VK liikmeks olla EMTA.

2.2 Liikmeks astumiseks tuleb esitada EMTA kodulehelt leitav avaldus. VK asutamiskoosolekust osavõtjad on VK asutajaliikmed.

2.3 VK juhatus vaatab juhatuse koosolekutel üle vahepealsel perioodil laekunud uute liikmete avaldused.

2.4 VK juhatus otsustab toetajaliikmeks vastuvõtmise tingimused.

2.5 VK­st väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Väljaastumine jõustub otsuse vastuvõtmise päevast.

2.6 VK liikme võib VK­st välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei ole viimase kahe aasta jooksul tasunud liikmemaksu või kahjustab VK mainet. Väljaarvamisest teatatakse liikmele vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvamise otsus on langetatud juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälte enamusega.

2.7 Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 VK liikmel on õigus:
1) osaleda VK töös
2) valida ja olla valitud juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude VK organite liikmeks 3) saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet VK tegevuse kohta;
4) teha juhatusele ja teistele VK organitele ettepanekuid kõigis nende tegevusalasid puudutavates küsimustes;
5) kasutada VK sümboolikat vastavalt kehtestatud korrale;
6) saada informatsiooni EMTA ürituste ja sündmuste kohta;
7) astuda omal soovil VK­st välja.

3.2 VK liige on kohustatud:
1) hoidma oma käitumisega au sees EMTA ja VK mainet;
2) järgima ja propageerima VK tegevuse põhimõtteid;
3) täitma VK poolt antud ülesandeid ja vajadusel aru andma;
4) järgima põhikirja;
5) tasuma liikmemaksu juhatuse poolt kehtestatud tähtaegadeks ja korras;
6) teatama VK juhatusele kontaktandmete muudatustest hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist.

IV ÜLDKOOSOLEK JA JUHTIMINE

4.1 VK kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Igal üldkoosolekul osaleval VK liikmel on üks hääl.

4.2 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 20% VK liikmetest. Kui vajalikku kvoorumit ei kogune, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb vähematl 10% VK liikmetest.

4.3 Üldkoosoleku pädevuses on:
1) põhikirja muutmine;
2) eesmärgi muutmine;
3) juhatuse liikmete valimine;
4) revisjonikomisjoni liikmete valimine;
5) juhatuse majandusaasta aruande kinnitamine;
6) revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
7) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes VK esindaja määramine;
8) juhatuse ettepanekul liikmemaksu suuruse kinnitamine;
9) VK ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
10) muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.4 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
1) igal aastal;
2) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 VK liikmetest; 3) muudel juhtudel, kui VK huvid seda nõuavad.

4.5 Üldkoosolek toimumisest annab juhatus teada vähemalt 14 päeva enne selle toimumist sotsiaalvõrgustike jm elektrooniliste teabelevivahendite kaudu.

4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. Üldkogul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult omakäelise või digiallkirjaga.

V JUHATUS

5.1 Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib VK tegevust ja teda esindab juhatus, milles on 5 kuni 7 liiget. EMTA rektor kuulub juhatuse koosseisu ex officio (ametikoha tõttu) lisaks neile.

5.2 VK juhatus valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.

5.3 Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees. Juhatuse koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele. Juhatuse koosolekust koos selle päevakorraga teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult vähemalt 7 päeva ette.

5.4 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik kohalolijate poolthäälteenamus.

5.5 Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.6 Juhatuse pädevuses on:
1) juhatuse liikmete seast esimehe ja aseesimehe valimine;
2) üldkoosoleku otsuste täitmine;
3) üldkoosolekute kokkukutsumine, nende päeva­ ja töökorra ettevalmistamine;
4) töörühmade moodustamine ja ekspertide kaasamine;
5) VK finantsmajandusliku tegevuse juhtimine, tema eelarve ja tegevuskava koostamine ja kinnitamine, VK pangakontode avamine ja sulgemine.
6) majandusaasta aruande koostamine ja selle üldkoosolekule esitamine;
7) VK palgalise personali ja nende töötasu suuruse kindlaksmääramine;
8) VK esindamine riigi jm organites, organisatsioonides, kohtus, rahvusvahelisets suhetes; 9) ettepaneku tegemine VK liikmemaksu iga­aastase suuruse kohta.

5.7 Juhatuse esimees ja aseesimees esindavad VK­d kõikides õigustoimingutes. Allkirjaõigus on kõigil juhatuse liikmetel.

5.8 Juhatuse esimehe pädevuses on:
1) üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmise kontrollimine;
2) juhatuse töö planeerimine ja korraldamine, arutatavate küsimuste ettevalmistamine;
3) juhatuse liikmete töö ja tööjaotuse korraldamine;
4) üldkoosoleku otsustest tulenevalt, kooskõlastatult juhatusega VK vahendite käsutamine, juhatuse otsusel ja VK nimel lepingute sõlmimine;
5) VK palgalise personali töö juhtimine, töölepingute sõlmimine ja lõpetamine.
6) Juhatuse esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid juhatuse aseesimees.

5.9 Juhatus toetab piirkondlike VK­de teket ja hoiab nendega sidet.

VI VAHENDID JA NENDE KASUTAMINE

6.1 VK vahendid moodustuvad:
1) asutajaliikmete ühekordsetest sissemaksetest;
2) liikmemaksudest;
3) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest ja eraldistest;
4) VK ürituste korraldamisest;
5) muudest laekumisest.

6.2 VK­l on õigus välja anda stipendiume, preemiaid ja auhindu.

6.3 Kogutud vahendeid kasutatakse käesoleva põhikirja p 1.3 toodud eesmärkide realiseerimiseks. Sihtotstarbelise annetuse puhul vastavalt annetaja poolt määratud otstarbeks.

VII REVIDEERIMNE. LIKVIDEERIMINE

7.1 Kolmeliikmeline revisjonikomisjon on VK sõltumatu kontrollorgan, kes valitakse liikmete hulgast tähtajaga kolm aastat. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osaleda juhatuse koosolekutel, kuid nad ei tohi kuuluda juhatuse koosseisu. VK raamatupidaja ei või olla revidendiks.

7.2 Revisjonikomisjon revideerib kord aastas VK finants­ ja majandustegevust, põhikirja ja juhtorganite otsuste täitmist ning esitab vastava kontrolli tulemused juhatusele ning üldkoosolekule.

7.3 VK tegevus lõpetatakse vastavalt mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korrale.

7.4 VK tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud VK liikmetest.

7.5 VK tegevuse lõpetamise korral antakse allesjäänud vara üle EMTA­le käesolevas põhikirjas sätestatud eesmärgi realiseerimiseks.

Põhikiri on kinnitatud vilistlaskogu koosolekul 17.12.2015.
Põhikiri on kinnitatud Tartu Maakohtu registriosakonnas 15.03.2016.

Vilistlaskogu põhikiri (pdf)